19 มิ.ย. 2556
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั้น บัดนี้ คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งได้พิจารณาตัดสินโดยได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท ได้แก่ นางสาวศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง Preparation of LLDPE Reinforced Nano Silica/LDPE/LLDPE Multilayer Film for Microwavable Packaging Materials โดยมี อาจารย์.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทั้งสิ้น 2 ฉบับ, อนุสิทธิบัตร 1 ฉบับ รวมทั้งการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติรวมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้ นางสาวศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี ยังได้รับรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เป็นประธานผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555