18 ธ.ค. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา Industrial Supply Chain Logistic Conference 2014 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการและนักวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ (1) การพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข) และ (2) การพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขภาพอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรป (หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร) เพื่อเยแพร่และนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต่อไป โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง MR 213 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ