19 ธ.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเผยแพร่งานวิจัย และร่วมออกบูธ ในงานสัมมนา เรื่อง ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาใหญ่เรื่อง "ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก" กล่าวเปิดงานโดย คุณปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ พร้อมการเสวนา ทิศทางการพัฒนาอาหารไทยฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกและการเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารฮาลาล และครัวฮาลาล รวมถึงขั้นตอน กฎระเบียบ การตรวจรับรองตามาตรฐานอาหารฮาลาล และภายในงานยังรับฟังผลการวิจัย เรื่อง “การวิจัยแบบเจาะลึกตลาดอาหารแปรรูปฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย” บรรยาย โดย ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ และดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ จาก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังเข้าร่วมออกบูธ และจัดแสดงผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากแก่นตะวัน จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2) ไอศกรีมโยเกิร์ต “East D จาก บริษัท จิตตานิชแปดริ้ว จำกัด ทั้ง 2 ผลงาน จัดแสดงเพื่อเป็นการให้ความรู้และเปิดโอกาสการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน  โดยได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งให้คุณประโยชน์ทั้งเป็นสารอาหารและพลังงานแก่ร่างกาย


ซึ่งภายในดังกล่าวมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มาตรฐานส่งออกที่ได้รับสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปี 2557 มากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และคลินิกให้คำปรึกษาการส่งออกและมาตรฐานสินค้าฮาลาลจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการวางแผน เพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการ ไทยแบบครบวงจร