19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) โดยตรง ปี 2554 และทุนโครงการวิจัยด้านข้าว ปี 2555

โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยตรง และคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2) โครงการการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร โดย รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮดรอกซิบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

4) โครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ โดย รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5) โครงการกระบวนการผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังดิบด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดย รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โครงการวิจัยด้านข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ.2555 และคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุน จำนวน 1 โครงการ

1) คุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ที่มา : KU e-NEW เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 4

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: