30 ธ.ค. 2557
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร และพิธีมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2557”

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดงาน “ขอบคุณบุคลากร” และร่วมรับประทานอาหาร (ปีใหม่) เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อเป็นการยกย่องศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ หน้าที่การงานระดับสูง เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาชีพหรือวิชาการ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สาธารณะ และสถาบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยจัดให้ปีนี้เป็นปีที่สอง และมีศิษย์เก่าได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน ดังนี้


1. คุณพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


2. คุณสง่า ดามาพงษ์


- ที่ปรึกษากรมอนามัย


- ที่ปรึกษาสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย


- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 


3. คุณสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)


4. คุณสุทธิพงศ์ ณ สงขลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กราฟฟิคอน จำกัด


ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โถงชั้นล่าง อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5