30 ธ.ค. 2557
ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสาน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต คณะอนุกรรมการได้ประกาศให้ ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ในงานขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้