9 ม.ต. 2558
การคัดเลือกรอบแรก โครงการ “การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตครั้งที่ 3 KU AI Innovation Contest

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตัดสิน ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในโครงการ “การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ OTOP สู้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว” วันดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกทีมที่เข้ารอบแรก โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณา Proposal และ CD เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม จาก นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร จากทั่วประเทศ และจะประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกผ่านทางเว็บไซต์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.agro.ku.ac.th โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5502 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การจัดการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้บูรณาการทั้งองค์ความรู้ต่างสาขาเข้าด้วยกันโดยสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพการทำงานเป็นหมู่คณะ และพัฒนาองค์ความรู้ เรียนรู้ระหว่างสถาบันศึกษา รัฐกิจต่างๆ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน