14 ม.ต. 2558
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร “Innovation for Bio-Health Supplements”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการนี้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจะจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย 1) การเสวนาพิเศษ เรื่อง “Innovation for Bio-Health Supplements” 2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และ 3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th


 คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 เอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: