19 มิ.ย. 2556
นายณัฐดนัย หาญการสุจริต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณัฐดนัย หาญการสุจริต จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "The Effect of Freeze-dried Mango Structure on β-carotene Degradation during Storage" โดยมีรศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลและดร.ศศิธร ตรงจิตภักดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ Professor Yrjö H. Roos จาก University College Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมชาวต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้นำไปเรียบเรียงเป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวน 5 ฉบับ และได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 แห่ง โดยงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Department of Agriculture, Food and the Marine รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ นอกจากนี้นายณัฐดนัย หาญการสุจริตยังได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 และรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัลในงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2555