15 ม.ต. 2558
แนะนำหนังสือ “วัสดุสัมผัสอาหาร: ความปลอดภัยและกฎระเบียบ” ความภาคภูมิใจของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความภาคภูมิใจและขอประชาสัมพันธ์ หนังสือ “วัสดุสัมผัสอาหาร: ความปลอดภัยและกฎระเบียบ” (FOOD CONTACT MATERIALS: SAFETY AND REGULATIONS) แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์  ภู่วโรดม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรจุอาหาร ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุและภาชนะบรรจุ ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยากจะหาได้จากหนังสือตำราเล่มใดๆ มาลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ จากประสบการณ์การศึกษากฎระเบียบว่าด้วยวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานของวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศต่างๆ และตระหนักว่า ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารมิได้เป็นเพียงมาตรการเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรการทางการค้าระหว่างเทศอีกด้วย


หนังสือ “วัสดุสัมผัสอาหาร: ความปลอดภัยและกฎระเบียบ”  (FOOD CONTACT MATERIALS: SAFETY AND REGULATIONS) ประกอบไปด้วยเนื้อหาในบทต่าง ๆ ดังนี้


บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 การกำกับดูแลวัสดุสัมผัสอาหารในสหรัฐอเมริกา


บทที่ 3 การกำกับดูแลวัสดุสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรป


บทที่ 4 การกำกับดูแลวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศญี่ปุ่น


บทที่ 5 การกำกับดูแลภาชนะบรรจุอาหารในประเทศไทย


บทที่ 6 ปรากฎการณ์ไมเกรชันและโมเดลคณิตศาสตร์


บทที่ 7 พลาสติกสัมผัสอาหาร


บทที่ 8 กระดาษสัมผัสอาหาร


บทที่ 9 หมึกพิมพ์ สารเคลือบ และสารยึดติด


บทที่ 10 แนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2562-5045