19 ม.ต. 2558
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) " จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานเด่นร่วมกับผลงานอื่นๆ อีก 9 ผลงาน ซึ่ง สวก. พิจารณาการให้รางวัลจากผลงานที่ได้รับทุนวิจัยจาก สวก. ทั้งภาคเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรม ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะในประเทศไทยได้ ซึ่งทาง สวก. ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศดังกล่าวนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558