21 ม.ต. 2558
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้งานกีฬาเปิดกระป๋อง (จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ) (ผลิตภัณฑ์ป๊อกกล้วย) และได้รางวัลชนะเลิศ

โดยมีรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้

น.ส.ณัชชา สุวรรณอัศวงาม 5511002330

น.ส.ศศิกานต์ ประสพโภคากร 5511000426

นายจิรัฐ จิรสกุลสุข 5511002305

นายวริศ ศักดารณรงค์ 5511002496

น.ส.รัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์ 5511000931

น.ส.วธูสิริ เฉลียวชมบุญ 5511000949