22 ม.ต. 2558
ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ ชิม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนิสิตและนักศึกษา

ในโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
ภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว”

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30-16.30 น.
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ห้องประชุมรวงข้าว คณะเกษตร