26 ม.ต. 2558
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558


คณะ อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ในการประกวดครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 7แห่ง โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัดสินมาจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 9 ทีม และได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร


 


นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 4 ทีม ทั้งนี้ ทีม A-Miang ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีมสุดซอย ได้รับรางวัลชมเชย ตามรายละเอียด ดังนี้


(1)    ทีม A-Miang พัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลอบกรอบสอดไส้เมี่ยงคำ ในชื่อผลิตภัณฑ์ เมี่ยงป๊ะ สมาชิกในทีมได้แก่ นายชวัล รุ่งวิชานิวัฒน์, น.ส.ศรีประภา ศรีสำราญ, น.ส. หทัยภัทร กิตติภูมิ, น.ส.รัตนาภรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนายภาสกร น้อยอ่าง มีผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท


(2)    ทีมสุดซอย พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตข้าวซอยไก่ สมาชิกในทีมได้แก่ น.ส. จุฑาทิพย์ ปรปุณณะ, นายชลภัทร์ เรืองวรวัฒน์, นาชยนนท์ รัตนจีนะ, น.ส.ธีรวรา ลีทอง , นส.เปมิกา วรนุช และ น.ส.วชรกมล พักกระโทก มี รศ.ดร.นันทวัน เทอดไท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย โล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท


(3)    ทีม Adlay rangers พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยอัดแท่งสองฟังก์ชัน ในชื่อผลิตภัณฑ์ “Duo-Adlay” สมาชิกในทีมได้แก่ นายชินภัฏฏ์ คูหา, นายธนวัฒน์ เล็กสันติกุล, นายศราวุธ ศิลปศร, นายวริศ ศักดารณรงค์ และนายชิตพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ มี ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


(4)    ทีมเป็นใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกผงกึ่งสำเร็จรูป ในชื่อผลิตภัณฑ์ หมกป๊ะสมาชิก ในทีมได้แก่ น.ส.เกศกนก พัฒมุข, น.ส.จุฑารัตน์ หงส์ทอง, น.ส.กานต์ชนก วัฒนวิเชียร, น.ส.เวธินี ลินทรัตน์ศิริกุล และนายนรวิชญ์ ภานุมาศ  มี ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารเพิ่มเติม: