26 ม.ต. 2558
งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 29 มกราคาม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยมี ผศ.ดร. ธนบูลย์ สัจจาอนันตกูล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานในงาน และ ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ นำโดย ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์หัวหน้าภาควิชาฯได้แถลงถึงการเปิดรับสมัครสถานประกอบการนำร่องที่ผลิตสินค้า อาหาร เช่น อาหารแปรรูป นมหรือเครื่องดื่ม ผัก และผลไม้ หรือสินค้าอาหารที่ไม่ไช่อาหาร จำนวน 15 ราย ใน 15 ผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และโลจิสติกส์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับการส่งออก แก้ไขความเสียหายของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องจากระบบการบรรจุระหว่างการขนส่ง หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: