27 ม.ต. 2558
การบรรยายพิเศษ ASEN-Japan Cooperation Project

ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง Introduction of Parnership Program at Kasetsart University ในงานบรรยายพิเศษ ASEN-Japan Cooperation Project for ‘Human Resource Development in Food-related areas through Partnership with Universities in ASEN Region’ โดย รศ. ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้นิสิตจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและ งานเลี้ยงในช่วงเย็นดังกล่าวด้วย ซึ่งตามกำหนดการจะมีพิธีการทั้ง 2 part โดย part 1 : Opning Ceremony and Symposium ณ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ part 2 :Japanese Cuisine Reception Rama Gardens Hotel