19 มิ.ย. 2556
PD คว้ารองแชมป์การประกวดผลิตภัณฑ์ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ปี 2555

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 21 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนำผลิตภัณฑ์ DoRa-Rice หรือโดรายากิจากแป้งข้าวกล้องสอดไส้ข้าวกล้องงอกเหนียวดำ เข้าแข่งขันในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวกล้องไม่ต่ำกว่า 30% ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด"
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายอิทธิพงศ์ รติอนันต์, นางสาวกมลชนก ตระกูลบุญรักษ์, นางสาว ณัฐพร อาวะกุลพาณิชย์ และนางสาวภาวิดา วรรณะ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: