30 ม.ต. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Off flavor in wine and fermented beverages” โดย Prof.dr.Turgut Cabaroglu, Turkey

ในวันที่ 3rd February 2015 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2305 อาคาร อก. 2 ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่านสามารถแจ้งชื่อได้ที่ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร 02-5625020 สายใน 5020

เอกสารเพิ่มเติม: