2 ก.พ. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการ และผู้บุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, พระช่วงเกษตรศิลปะการ, และหลวงอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณาจารย์ฝ่ายบริหารงานคณะฯ และนิสิต ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี