4 ก.พ. 2558
Congratulations to our students in 53 KU Annual Conference

รายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53


รางวัลผลงานระดับดีเด่น: Panida Soikarn จากผลงานเรื่อง Antimicrobial Activity of Encapsulated Fingerroot Essential Oil in MArinated Pork During Storage in Refrigerated Temperature (อ.จิตศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลผลงานระดับดี: ภรรัชช์ หิรัญศุภโชติ, มณชัย เดชสังกรานนท์, วนิดา ปานอุทัย จากผลงานเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกาาชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ (อ.สาโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลผลงานระดับชมเชย:พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย จากผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไร ซ์เบอร์รี่ (อ.หทัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลผลงานระดับชมเชย: Md.Alamgir Kabir จากผลงานเรื่อง Identification of Aroma Compounds in Coconut Sugar (อ.เยาวภา เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา)


รางวัลผลงานระดับชมเชย:Porntip Wiriyawattana จากผลงานเรื่อง Effects of Autoclave Heating and Microwave Heating on Atability and Antioxidant Activity of Riceberry Bran (อ.สุนทรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


 รางวัลที่ 2 การนำเสนอโปสเตอร์: กฤติกา ชุณห์วิจิตรา จากผลงานเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไนโตรซามีนในระบบจำลอง (อ.กนิฐพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)