19 มิ.ย. 2556
รางวัล Best Poster Award งานประชุมวิชาการ The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference 2012

รางวัล Best Poster Award งานประชุมวิชาการ The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference 2012


ขอแสดงความยินดีกับนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์, รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด และ รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Best Poster Award) เรื่อง Extending shelf-life of tomatoes using low methoxyl pectin from Krueo Ma Noy leaves (Cissampelos pareira L.) as an edible coating จากงานประชุมวิชาการ Taiwan-Thailand Bilateral Conference ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Pingtung, Taiwan โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยมีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานอย่างคับคั่ง ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โดยมี รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำที่สกัดจากเครือหมาน้อย (พืชท้องถิ่นที่พบได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) โดยนำมาประยุกต์เป็นสารเคลือบผิวมะเขือเทศ เพื่อยืดอายุเก็บรักษา พบว่า มะเขือเทศที่เคลือบผิวด้วยเพคตินจากเครือหมาน้อยที่อุณหภูมิ 8 และ 25 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในสารละลาย ปริมาณกรดที่ได้จากการไทเทรต การสูญเสียปริมาณวิตามินซี และการเปลี่ยนแปลงของสีผิวมะเขือเทศได้ดีกว่ามะเขือเทศที่ไม่มีการเคลือบผิว โดยมะเขือเทศที่เคลือบผิวสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 20 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 32 วัน ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: