5 มี.ค. 2558
รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม ร่วมทำงานกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปเป็นวิทยากรในการอบรม Training session on Food Contact Materials

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (The European Union Delegation to Thailand) ได้เชิญ รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม ร่วมทำงานกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปเป็นวิทยากรในการอบรม Training session on Food Contact Materials ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศมาเลย์เซีย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การอบรมจัดที่ International Food Safety Training Centre Malaysia