5 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09:00 - 16:00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร"


จากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูป รวมถึงเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ มาทำเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ต่างๆ ซึ่งจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทำให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำเส้นใยธรรมชาติและสี ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยว ข้อง


กำหนดการ


09:00 – 09:45 น.   การพัฒนาเส้นใยเฮมพ์สู่พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย  
                           โดย ดร. สริตา ปิ่นมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
09:45 – 10:30 น.   การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลตาลสำหรับสิ่งทอเทคนิค
                           โดย อาจารย์รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:30 น.    การประยุกต์ใช้เส้นใยจากใบสัปปะรดสำหรับสิ่งทอเทคนิค
                           โดย อาจารย์ณัฐดนย์  รุ่งเรื่องกิจไกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11:30 – 13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:45 น.   สีธรรมชาติและการใช้ย้อมเส้นใยฝ้ายและไหม 
                           โดย อาจารย์พินัย  ห้องทองแดง  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
13:45 – 14:30 น.   สีธรรมชาติในการย้อมและพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
                           โดย ดร. มณฑล นาคปฐม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
14:30 – 14:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 15:30 น.   การใช้ประโยชน์จากสีธรรมชาติในหลากหลายผลิตภัณฑ์
                           โดย รศ. ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
15:30 – 16:00 น.   ตอบข้อซักถามและปิดการสัมมนา


 สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สอบถามข้อมูลหรือติดต่อที่ โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4675-4679


ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน online ได้ที่ www.nstda.or.th/nac2015