18 มี.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

17 มีนาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน และ ศ.ดร. สิรนุช ลามศรีจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ในการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ด้วย