26 มี.ค. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบคโอซินจากเชื้อแบคที่เรียกรดแลกติก: ทางเลือกหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในอาหาร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบคโอซินจากเชื้อแบคที่เรียกรดแลกติก: ทางเลือกหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในอาหาร โดย รศ.ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ จาก หน่วยวิจัยเฉพาะทาง “โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์เพื่อสุขภาพ” เป็นประทานในพิธีเปิด และในช่วงเช้าเป็นการอบรม โดย วิทยาการผู้มีความชำนาญด้านสาขาต่างๆ อาทิเช่น รศ.ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ  อาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง สารแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแลกติก, Pro.f Dr. Kenji Sonomoto จาก มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น บรรยาย เรื่อง Nvel bacteriocins from lactic acid bacteria:various structures and applications, รศ.ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้สารแบคเทอริโอซินในอาหารหมักไทย, ผศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันสำหรับโปรไบโอติก และในช่วงบ่ายเป็นช่วงปฏิบัติ เช่น การคัดแยกเชื้อ การวิเคราะห์ และเทคนิคการเตรียมสาร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยหรือประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน