2 เม.ย. 2558
ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร นำโดย ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือด้านอาหาร (Food Innovation Network – FIN ) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร รองรับ ASEAN Food Innopolis งานนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมออกบูทและแสดงผลงานวิจัยด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ในงานประชุมวิชาการ NAC2015 ณ โถงทาวเวอร์ Aอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี