19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้ร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ราชมงคลกรุงเทพ และราชมงคลธัญบุรี คิดค้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อาจารย์ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ราชมงคลกรุงเทพ และราชมงคลธัญบุรีในการพัฒนาวัสดุสิ่งทอเพื่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้เส้นใยไหมกับเส้นใยโลหะพิเศษมาทำเส้นด้ายทอเป็นผ้าผืน นำมาตัดเย็บประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีและบุรุษ

ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า "โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ THTI ให้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพสินค้าสิ่งทอให้มีความหลากหลาย เราได้ดำเนินการนำวัสดุเส้นใยโลหะพิเศษและเส้นใยไหมมาใช้ร่วมกัน ทอเป็นผืนผ้า ออกแบบและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่นำมาใช้ในการลดทอนความเข้มข้นของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างมากมาย โดยเฉพาะทางด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ แต่การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมาตกกระทบกับร่างกายมนุษย์จะก่อให้ เกิดผลต่อสุขภาพ เช่น คลื่นรังสีจากคอมพิวเตอร์และมอนิเตอร์ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็กในครรภ์ หรือส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิต้านทานของมนุษย์"

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยฯ สามารถผลิตผ้าไหมที่มีเส้นใยโลหะเงินผสมผสานลงในเนื้อผ้าเป็นต้นแบบ ซึ่งเมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพพบว่าผ้าสามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม ที่เหมาะสมกับการนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสตรีที่ตั้งครรภ์ และเสื้อผ้าสำหรับบุคคลที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ดังกล่าว