23 เม.ย. 2558
รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พิจารณาคัดเลือกให้ผลงานตำราเรื่อง วิศวกรรมกระบวนการหมัก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 ซึ่งมี รศ. ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประพันธ์ เป็นตำราดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วังศุโขทัย