19 มิ.ย. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านข้าวในงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงาน 8 หน่วยงาน ภายใต้หัวข้อ "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน" ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร งานนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านข้าว มากกว่า 10 ผลงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: