20 พ.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (Internal – External Factors)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (Internal – External Factors) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยวิทยากร ดร. ผลบุญ นันทมานพ ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง 5419 อาคาร 5 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป