25 พ.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms. Akiko Nagano, Deputy Director for International Affair, Seed Industry Office, New Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and

ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ  ผศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Ms. Akiko Nagano, Deputy Director for International Affair, Seed Industry Office, New Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตและ การจัดการเรียนการสอน งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 5518 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร