3 มิ.ย. 2558
นิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 2

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้นำเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเขียนแผนธุรกิจที่พร้อมขยายสู่เชิงพาณิชย์ และยังสามารมองเห็นโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจฯ จึงจัดให้พิธีมอบโล่ เงินรางวัล และประกาศนียบัตร โดย ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งผลจากการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลนั้น ทีม "In Life" นิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, นางสาวทิพาพร ทองคำ, นางสาวปริยา อนงค์จรรยา, นางสาวอัจฉญา สังข์มุรินทร์, และ นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์ ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง "อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใยอาหาร/พรีไบโอติกจากหัวแก่นตะวัน" ผลงานของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.