3 มิ.ย. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดงาน The 2nd Student Symposium for Packaging and Materials Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดงาน The 2nd Student Symposium for Packaging and Materials Technology ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับเป็นเจ้าภาพ งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และคุณเสถียร เสริมสิทธิสิน จากบริษัท Dupont (Thailand) มาให้การบรรยายพิเศษด้าน innovation for packaging and material technology นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ร่วมกันจากนิสิตทั้ง 2 ภาควิชาฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการอีกด้วย