3 มิ.ย. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 5

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีเป้าหมายและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม อีกทั้งพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จึงจัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 1 และ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยให้นิสิตนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต และเพิ่มประสบการณ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจบการนำเสนอวิชาการด้วย