4 มิ.ย. 2558
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานนำเสนอผลงานวิชาเทคนิควิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 1 คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาเทคนิควิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานของนิสิตในครั้งนี้ด้วย