8 มิ.ย. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558”

กรมการข้าว จัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558” ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มพระบารมี ธำรงวิถีข้าว ชาวนาไทยสู่สากลประกอบกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5  6 มิถุนายน 2558 ณ กรมการข้าว ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน "ข้าวนึ่งกล้องเพาะงอก" ของ ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล และ ผลงาน ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวสเตอริไลซ์ด้วยไมโครเวฟ ขนมจีนแห้งกาบาสูง น้ำยาผงคืนรูปเร็ว ผัดหมี่โคราช ของ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันงานดังกล่าวด้วย