19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น 1 ใน 16 ผลงานวิจัยเด่น ของ สกว. ประจำปี 2555

ขอแสดงแสดงความยินดีกับ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ หัวหน้าโครงการผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม" ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็น 1 ใน 16 ผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 โดยได้รับประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 และนายชวธีร์ ศรีแก้ว นิสิตผู้จัดทำโครงการ ได้เข้าทำงาน ณ บริษัทเนสท์เล่ เพียวริน่า จังหวัดระยอง โดยได้รับเงิน 28,000 บาท

เอกสารเพิ่มเติม: