18 มิ.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับผลงานอนุสิทธิบัตร ของ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิร์ตเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร ร่วมกันในนามของ สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 สูตร

1. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ นางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร และ มลนพรรษ สงพิมพ์. 2558. สูตรการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตนมควายรสฟักข้าวผสมเสาวรสและกรรมวิธีการผลิต. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์). (เลขที่คำขอ 1503000876 วันยื่นคำขอ 12/06/2558)


2. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ สาวิตรี สว่าง ดารารัตน์ มงคลการ มลนพรรษ สงพิมพ์ และ กฤติยา เขื่อนเพชร. 2558. สูตรนมเปรี้ยวผสมฟักข้าวปรุงแต่งอินูลินและกรรมวิธีการผลิต. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์). (เลขที่คำขอ 1503000877 วันยื่นคำขอ 12/06/2558)


3. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ นางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร และ มลนพรรษ สงพิมพ์. 2558. กรรมวิธีการพาสเจอไรส์ไอศกรีมมิกซ์โดยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์). (เลขที่คำขอ 1503000878 วันยื่นคำขอ 12/06/2558)