19 มิ.ย. 2556
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยใน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทย” วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swisshotel Le Concorde กทม.

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยใน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swisshotel Le Concorde กทม. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล เสนอผลงาน เรื่อง "ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก"
- รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส เสนอผลงาน เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์"
- ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เสนอผลงาน เรื่อง "ข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยเทคนิคปลอดเชื้อ" "ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำเดือดพร้อมน้ำยาบรรจุในถ้วยพลาสติก" และ "ขนมกรอบพองจากข้าวกล้องงอกสมุนไพร"
- ผศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ เสนอผลงาน เรื่อง "ข้าวกล้องหอมมะลิสุกเร็ว"
- ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ เสนอผลงาน เรื่อง "โซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว"

เอกสารเพิ่มเติม: