18 มิ.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI)

นางสาววรรธินี เกตุคง ได้รับรางวัล The outstanding oral presentation ผลงานที่นำเสนอเรื่อง Effect of drying method and storage conditions on physical and gelling properties of dried egg white โดยมี รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


นางสาววารุณี คุปต์กาญจนากุล ได้รับรางวัล The outstanding poster presentation ผลงานที่นำเสนอเรื่อง Changes of Thai waxy rice (Oryza sativa L. cv. San-Pah-Tawng1) starch, protein, and phenol content 
during pre-germination process โดยมี ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


งานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี