23 มิ.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

นางสาวสิริรักษ์ ศิระมาด นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะลิศ (รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) ในหัวข้อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงแช่เยือกแข็งด้วยแคลเซียม เพกติน และน้ำตาลซูโครส (QUALITY IMPROVEMENT OF FROZEN MANGO USING CALCIUM LACTATE, PECTIN AND SUCROSE) โดยมี รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ของสมาคมสภาวิชาการอุตสหกรรมการเกษตร (AGRO-INDUSTRY ACADEMIC CONCIL ASSOCIATION) ในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 17 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ