23 มิ.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015

นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 70 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกและตื่นเต้น ก่อนที่ทีมนิสิตจะประสบความสำเร็จคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปอย่างประทับใจผู้ชมการแข่งขันตอบ ปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะกระตุ้นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหารให้เกิดความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาในสาขาวิชานี้ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษานำวิชาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่มี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมเทคโนโลยีทางอาหารให้แข็งแกร่ง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในภายภาคหน้า รายชื่อนิสิตในทีม ประกอบด้วย นางสาวอรรคนา อธิกิจรุ่งเรือง, นางสาวชัญญานุช เลขนะมงคล, นางสาวสุชานาถ รัตนไชย และนางสาวมยุรา บุตรภักดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร, ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ดร.ปิติยา กมลพัฒนา, ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล และดร.กฤษกมล ณ จอม