19 มิ.ย. 2556
คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับดี 3 จาก สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน”

สำนักงานคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานซึ่งเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจน วิทยาการต่างๆ ที่ดีพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : "รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556"

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณามอบรางวัลระดับดี 3 รางวัลละ 150,000 บาท ผลงาน เรื่อง "KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน" โดยมีผู้วิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต พุทธิพงศ์ศิริพร อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และมีผู้ร่วมวิจัยอื่นๆ อีก 7 ท่าน

เอกสารเพิ่มเติม: