24 มิ.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีมาก – Very Good Doctoral Thesis Award) ในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 17

ดร. อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ อดีตนิสิตปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555 จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเทศไทย (CASAF, NRU-KU, Thailand) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 1 (รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีมาก – Very Good Doctoral Thesis Award) จากวิทยาพนธ์เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดเวลาและอุณหภูมิฐานพอลิไดอะเซทิลีนและอนุภาคนาโนซิลิกา (Development of Polydiacetylene and Silica Nanoparticles-Based Time-Temperature Indicator) โดยมี รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล และ รศ.ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามลำดับ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ของสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Academic Council Association – AIAC) ในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 17 Food Innovation Asia Conference 2015 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บงนา กรุงเทพมหานคร โดยภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ