19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการครั้งที่ 50

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 51 นั้น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 50 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

รางวัลดี จำนวน 1 รางวัล

เรื่อง "แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งลานมัน" โดย นภาภรณ์ ธนะกมลประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

1. เรื่อง "คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโรเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน" โดย ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทิดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เรื่อง "ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานินทั้งหมด และความสามารถต้านออกซิเดชันของผลพิลังกาสา" โดย กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ และดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3. เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีชมพูของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรซ์" โดย รมณี เชยสุนทร และดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร