13 ก.ค. 2558
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีผลบังคับใช้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบ


ที่มา : รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อดีต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์