15 ก.ค. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก The Asian Federation for Lactic Acid Bacteria (AFSLAB) ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015 โดย รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ อีกทั้งการดำเนินงานลักษณะประสานงานกับ Asian Federation of Societies for Lactic Acid Bacteria และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของภาควิชา ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ปากีสถาน อิหร่าน อินเดีย ฟินแลนด์ งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ