21 ก.ค. 2558
ประกาศรับสมัครทุนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3: เมทริกซ์ระดับจุลภาคของอาหารกับสุขภาพทางเดินอาหาร วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย

กำหนดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ: 30 กันยายน 2558


 ติดต่อ รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส


อีเมล์ parichat.h@ku.ac.th


 ภายใต้โครงการความร่วมมือ Newton Fund และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผ่านโครงการ Researcher Links, British Council มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ มีความยินดีในการเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชอาณาจักรและประเทศไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจบการศึกษา เสนอผลงานและเข้าร่วมเครือข่ายวิจัยการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ เมทริกซ์ระดับจุลภาคของอาหารกับสุขภาพทางเดินอาหาร ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งใบสมัครและบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  โครงการความร่วมมือ Newton Fund-Thailand Research Fund ยินดีสนับสนุน ค่าใช้จ่ายระหว่างการประชุม ค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเสนอผลงาน


ระหว่างการประชุม 4 วันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้นำเสนอผลงานและได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยอาวุโส รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการวิจัยกับเครือข่ายนักวิจัยไทยและนักวิจัยจาก สหราชอาณาจักร ที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยงในเครือข่ายวิจัยกับนักวิจัยอาชีพหลังสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป


เรายินดีต้อนรับบทคัดย่อ ทั้งบทคัดย่อเชิงประจักษ์และการเสนอแนวทางวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ ในหัวข้อต่อไปนี้:  • ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อการย่อยและการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร

  • อาหารและสุขภาพ

  • Proteomic และ metabolomic ในสุขภาพทางเดินอาหาร

  • กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพระดับอุตสาหกรรม และการกล่าวอ้างด้านสุขภาพ

เอกสารเพิ่มเติม: