28 ก.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5305-6 อาคาร 5 ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร