19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุที่ได้รับรางวัลชมเชยสำหรับการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar ๒๐๑๒ Awards

นางสาวหทัยชนก กาญจนภุชน์ ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์เชิงเทียนไม้มะม่วง ตราสินค้า แสงศิลป์
นางสาวเพ็ญผกา มณฑา ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์ช้างเชิงเทียน ตราสินค้า ลายแสง
นายเดชปิยะ เอรัสสะ ชื่อผลงาน บรรจุภัณฑ์ครกไม้ ตราสินค้า MAISIAM WOOD
ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายในต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อร่วมประกวดในนามตัวแทนจากประเทศไทย ทั้งในระดับนานาชาติ (AsiaStar Packaging ๒๐๑๒ Awards) และระดับโลก (๒๐๑๒ WorldStar Student Awards)
โดยผลงานของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ (๐๑๐๕๓๔๕๒) และมีรองศาสตราจารย์จันทร์จรัส ศรีศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์